Velkommen til nytt skoleår!

En hilsen fra rektor til våre nye elever.

Kjære alle elever    

Velkommen til et nytt skoleår ved Mailand videregående skole!

Vi ønsker spesielt velkommen til dere som nå møter videregående skole for første gang! Det er alltid både spennende og litt skummelt å møte noe helt nytt. Denne høsten tar vi imot over 850 elever på Mailand, og alle vi som jobber her skal sørge for at dere får et spennende og lærerikt skoleår her hos oss. På Mailand skal læring stå i fokus både for elever og medarbeidere, og vi opptatt av at du som elev skal oppleve at det legges til rette for at du skal lære mest mulig ut i fra dine forutsetninger. 

På Mailand legger vi også stor vekt på det å være aktivt til stede i opplæringen. Vi ser at det å være tilstede har en avgjørende betydning for din læring og dine resultater, men det er også viktig for læringsmiljøet i klassen. Det er derfor viktig at alle elever engasjerer seg i undervisningen, men også i klasse- og skolemiljøet. Alle klasser på Mailand har avsatt tid til klassens time i timeplanen for å kunne jobbe godt med klassemiljøet. Vi har et elevråd som skal ivareta elevenes interesser og som skal jobbe aktivt for et godt og inkluderende skolemiljø for alle. Dette klarer ikke elevrådet uten at du som elev også engasjerer deg. Det er viktig for både elever og medarbeidere at alle finner seg godt til rette i et trygt miljø der trivsel står i sentrum. For å få til dette må vi alle ta ansvar for å bidra til et godt skolemiljø med gjensidig respekt for hverandre. 

I videregående skole er vår felles oppgave å sørge for at du blir godt forberedt for veien videre, enten det er studier eller læreplass du planlegger. Dette betyr at du vil få større frihet og ansvar for skolegangen din, men du vil også ha en kontaktlærer som følger opp deg og din klasse spesielt. På Mailand skal alle elever ha jevnlige samtaler med sin kontaktlærer for at vi skal kunne følge din læring og utvikling så godt som mulig. 

På vegne av alle medarbeiderne på Mailand ønsker jeg dere lykke til i skoleåret 2017/2018! Sammen skal vi jobbe for et godt skoleår og ikke minst en god skole som vi alle kan være stolte av! 

Hilsen Wenche Rudshaug Kavli, rektor

Kontaktperson

Wenche Rudshaug Kavli

Rektor

E-post Wenche.Rudshaug.Kavli@mailand.vgs.no

Tlf: 67911442