Skolebrosjyre

Velkommen til et nytt skoleår ved Mailand videregående skole.

Kjære alle elever                                                                                                     

Velkommen til et nytt skoleår ved Mailand videregående skole. I år er det 800 elever som skal ha Mailand vgs som sin skole. Dere går et spennende skoleår i møte. 

Vi har en visjon som sier: «Flest mulig - lengst mulig.» Det betyr at vi vil jobbe for at dere skal få mest mulig ut av skolegangen og nå lengst mulig ut fra de forutsetningene dere har. Derfor har vi fokus på læring og høyt læringstrykk. Vi er opptatt av at du som elev skal oppleve at det er en sammenheng mellom tilstedeværelse, læring og resultater. Oppmøte og deltakelse i opplæringen er derfor noe vi legger særlig vekt på. All erfaring viser at elever som møter opp og deltar aktivt i opplæringen, får de beste resultatene. Selv om læring er noe som foregår i den enkelte, er alle avhengig av et godt læringsmiljø. For oss er det derfor viktig at alle elever opplever og bidrar til et trygt og godt læringsmiljø. 

Dette året vil vi ha et særlig fokus på vurdering og læring. Gjennom et skoleår vil du som elev få en rekke tilbake- og framovermeldinger. Disse er ment å skulle øke din læring, og det er derfor svært viktig at du bruker dem aktivt. Egenvurdering- det vil si at du reflekter over og vurderer ditt eget arbeid, kompetanse og utvikling, er også et område du og lærerne vil arbeide med i det kommende året. 

Som elev i videregående skole skal du forberedes for videre studier og arbeid. I det ligger bl.a. at du vil bli gitt større frihet og ansvar i forhold til din egen skolegang. Å ta det ansvaret og bruke friheten på en måte som gir de beste resultatene er en utfordring for deg som elev. 

Hver og en av dere vil få en kontaktlærer som følger dere opp. Vi har et system med timeplanlagte læringssamtaler som er en samtale mellom kontaktlærer og elev. Det blir også satt av tid til klassens time. Skolen har et elevråd som skal ivareta elevenes interesser. Et inkluderende skolemiljø der også sosiale aktiviteter har sin plass, er en viktig målsetting for Mailand vgs. 

Mailand vgs er en stor arbeidsplass. Alle skal oppleve trygghet og føle seg verdsatt og inkludert. Det gjelder både elever og ansatte. På Mailand vgs har alle ansvar for hverandre og for hverandres trivsel. 

Et nytt skoleår gir nye muligheter. Hver og en må gripe sin mulighet. Sammen skal vi fortsette å utvikle en skole vi er stolte av.

Jeg ønsker dere lykke til i året som kommer.

Hilsen

Trine Øiseth

rektor