Visjon og verdier

«Flest mulig - lengst mulig.»

Vi har en visjon som sier: «Flest mulig - lengst mulig.» Det betyr at vi vil jobbe for at dere skal få mest mulig ut av skolegangen og nå lengst mulig ut fra de forutsetningene dere har. Derfor har vi fokus på læring og høyt læringstrykk. Samtidig tror vi at læring og trivsel går hånd i hånd. Du trives når du lærer, og lærer når du trives. Derfor legger vi vekt på et inkluderende skolemiljø der også sosiale aktiviteter har sin plass.

Som elev i videregående skole skal du forberedes for videre studier og arbeid. I det ligger bl.a. at du vil bli gitt større frihet og ansvar i forhold til din egen skolegang. Det er viktig å ta det ansvaret og bruke friheten på en måte som gir de beste resultatene. Som skole er vi opptatt av at skoletiden utnyttes effektivt.

På Mailand videregående skole har vi et særlig fokus på oppmøte og deltakelse i opplæringen. Vi ønsker å få ned fraværet. All erfaring viser at elever som møter opp og deltar aktivt i opplæringen, får de beste resultatene. Som elever kan dere hjelpe oss ved å bidra til et godt og trygt læringsmiljø.