Reglement for utlån av lærebøker

Gjelder fra 1. august 2015.

1. Generelt
2. Virkeområde
3. Utlånsordningen
4. Erstatning ved tap/skade

1. Generelt

Fra og med 1. august 2009 fikk alle elever i videregående opplæring låne nødvendige lærebøker. Dette framgår av første avsnitt i § 19-6 i forskrift til opplæringsloven, som lyder:

Fylkeskommunen sitt økonomiske ansvar for utgifter til læremiddel og utstyr.
Frå 1. august 2007 skal skoleeigar halde elevar på vidaregåande trinn 2 med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Frå 1. august 2008 gjeld ansvaret for elevar på vidaregåande trinn 3 og frå 1. august 2009 gjeld ansvaret elevar på vidaregåande trinn 1.”

De videregående skolene i Akershus fylkeskommune har tidligere hatt egne reglementer for utlånsbøker. Dette reglementet erstatter de lokale reglementene.

Med “skolen” menes den skolen eleven til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen, da alle skoler er en del av Akershus fylkeskommune.

Eleven plikter å holde seg informert om gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Skolen skal ved skolestart sørge for at eleven blir informert om reglementet.

2. Virkeområde

Reglementet gjelder for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune. Reglementet gjelder det skolen har definert som felles pensumlitteratur i det enkelte fag. For skolebibliotekets øvrige utlån av bøker og annet materiell, gjelder skolens eget reglement.

3. Utlånsordningen

Ved skolestart vil utlånsansvarlig ved skolen sørge for at elevene får utlevert bøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på merkelappen utenpå de bøkene som har det). Dette for å forhindre at bøker forbyttes.

Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Det er ikke tillatt å fjerne strekkoden, notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene.

Det kreves ikke erstatning for normal slitasje, og eleven anbefales å sette bokbind på bøkene. Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Lån over sommerferien må avtales spesielt med utlånsansvarlig ved skolen. Siste frist for å levere tilbake bøkene er skolens siste offisielle skoledag. Det er ikke mulig å returnere bøker etter fristen. Rektor kan i spesielle tilfeller fravike denne regelen.  Ved innlevering er det eleven som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke personen som leverer den.

4. Erstatning ved tap/skade

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte [1], må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

Skolen kan kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler. Dersom boken/bøkene må gjenanskaffes, vil erstatningen som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede. 

Uavhengig av manglende levering og utestående erstatningskrav, er skolen pliktig til å holde eleven med nødvendige læremidler. Dersom en bok blir ødelagt eller går tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka.  

Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso.

En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt


[1] Elevens og foreldrenes erstatningsansvar er regulert i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26. § 1-1 om barns ansvar lyder slik:

“Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers”

§ 1-2 om foreldres ansvar m.v. lyder slik:

“1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding.”