Tillatte hjelpemidler på eksamen

På Mailand videregående skole gjennomføres ulike typer eksamen. De ulike eksamenstypene tillater ulik bruk av hjelpemidler. Felles for alle er at hjelpemidlene skal være formålstjenlige, relevante og ikke svekke grunnlaget for å vurdere elevens egen kompetanse (j.fr. Forskrift til Opplæringslova).

Forberedelsesdel

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestida. Ikke alle eksamener har forberedelsesdel.

Skriftlig eksamen

Som hovedregel er alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Du har tilgjengelig noen utvalgte nettressurser på eksamen. Eksempler på dette kan være ordbøker, oppslagsverk, NDLA og Utdanningsdirektoratets sider. Under eksamen i rettslære 2 er Lovdata tilgjengelig. 

For norsk, engelsk og fremmedspråk er ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Skriftlig eksamen med to deler

(matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2)

Del 1: Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.

Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Praktisk eksamen

Eksamen i programfagene i de yrkesfaglige programområdene, samt Vg1 Medier og kommunikasjon er praktisk. Alle eksamener gjennomføres forskjellig. Opplysninger om bruk av hjelpemidler må rettes til kontaktlærer.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Snakk med faglærer om hvordan eksamen gjennomføres i de ulike fagene, og hvordan du kan bruke av hjelpemidler.