Fravær fra opplæringen

Fravær

Alt fravær fra timeplanlagt undervisning vil bli ført som fravær, uavhengig av årsaken til fraværet. Det er viktig at du som elev sjekker at fraværet ditt er korrekt ført til enhver tid.

I videregående skole kan du ha inntil 10% udokumentert fravær. Har du 10% eller høyere udokumentert fravær i fag vil du ikke få vurdering. 

Vi kan grovt sett dele opp i tre kategorier av fravær

1. Eleven er fraværende grunnet annet skolearbeid:

F.eks.: Ekskursjoner, eleveksamen, samtale med skolens hjelpeapparat, elevrådsarbeid, osv

Dette er fravær som IKKE er tellende, og som regnes som dokumentert fravær. Når du får dokumentasjon på slikt fravær, skal det umiddelbart leveres til kontaktlærer.

 

2. Eleven er fraværende grunnet helsemessige årsaker:

F.eks.: Time hos lege/tannlege/psykolog/BUP, osv, akutt oppstått sykdom, kronisk sykdom

Dette er fravær som ER tellende. Ved dokumentasjon fra helseinstans regnes det som dokumentert fravær. Når du får dokumentasjon på slikt fravær, skal det umiddelbart leveres til kontaktlærer. 

 

3. Eleven er borte grunnet andre årsaker:

F.eks.: Alt annet enn skolearbeid og helsemessige årsaker

Dette er fravær som er tellende. Eleven kan søke om å få dette godkjent som dokumentert fravær på gjeldende skjema. Det er kun er heldagsfravær som kan trekkes fra. Fravær som ikke vil bli godkjent: Fravær i forbindelse med å ta førerkort, fritidsaktiviteter, jobb, ferie, korpstur, osv. Når du har fått godkjenning av dokumentert fravær, skal det umiddelbart leveres til kontaktlærer.

 

Skjema for å søke godkjenning av fravær finner du her.

Lever søknaden til skolens administrasjon på slutten av skoleåret, frist 1.juni.

 

 

 

Fratrekk av fravær

Du kan søke om fratrekk av dokumentert fravær i inntil 10 skoledager i løpet av et skoleår.

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Bestemmelsene er:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. hjelpearbeid
 4. lovpålagt oppmøte.
 5. politisk arbeid
 6. representasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå

Religiøse høytider utenom norsk kalender

Følgende krav gjelder:

 • Sykefravær kan trekkes fra og med fjerde dag. Helg regnes ikke med i fraværet.
 • Kronisk syke kan få trukket fra fravær fra første sykefraværsdag, (en-dagsfravær, begrenset til maks 10 dager). (Kronisk sykdom = går ikke over)
 • Det er ikke adgang til å konvertere fravær i timer over flere dager til hele dager.
 • Det må søkes for hvert skoleår.
 • Søknaden skal være underskrevet og ha vedlagt dokumentasjon som viser at fraværet gjelder fraværsbetingelsene i forskrift til opplæringsloven § 3-47, femte ledd bokstav a-f.

Lever søknaden til skolens administrasjon.

Vi anbefaler at du leser nøye gjennom de punktene som er listet opp i søknadsskjemaet. Merk at du kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Skjema

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!