Kostnader ved studieturer

Kostnader

Det følger av opplæringsloven § 3 – 1, niende ledd, at opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift skal være gratis - «gratisprinsippet».

Gratisprinsippet innebærer at skolen ikke har anledning til å kreve egenandel for ekskursjoner (reise og opphold). Utdanningsdirektoratet har imidlertid presisert at prinsippet ikke er til hinder for at andre enn skolen kan (del)finansiere kostnadskrevende aktiviteter. For eksempel kan elever og foresatte gå sammen om å finansiere ekskursjoner gjennom dugnader. Ved Mailand videregående skole gjennomføres årlig mange ekskursjoner i inn- og utland. Skolen ønsker å opprettholde et høyt aktivitetsnivå når det gjelder ekskursjoner, men ser at dette kan bli vanskelig uten bidrag fra elever/foresatte.

I forbindelse med ekskursjoner(studieturer) til utlandet vil det som hovedregel bli innkalt til et foreldremøte. På foreldremøtet vil det bli gitt informasjon om turen, og det vil bli satt en dato for bindende påmelding.