Historikk

Mailand videregående skole er Akershus fylkeskommunes nyeste skole. Den befinner seg i sentrum av Lørenskog i et skjæringspunkt mellom natur og kultur. Skolen har en variert arkitektur og læringstrykk står i fokus for skolens 800 elever.

Allerede i 1999 vedtok Fylkestinget å bygge en ny videregående skole på Nedre Romerike. Bakgrunnen var en forventet vekst i ungdomskullene fram mot 2010. I 2002 ble det vedtatt at den nye skolen skulle ligge i Lørenskog kommune. Ulike tomteløsninger og eie/leie spørsmålet ble drøftet, før det i 2006 ble vedtatt at det skulle bygges en ny skole på Kjenn. Senere ble det bestemt at skolen skulle hete Mailand etter et gårdsbruk som tidligere lå på samme grunn.

Første spadetak ble tatt mars 2007, og skolen sto klar til skolestart i august 2008. Mailand videregående skole ligger i det som skal bli Lørenskog kommunes nye sentrum, med kulturhus, bibliotek og butikker på den ene siden av Strømsveien og rådhuspark og Langvannet på den andre siden. Slik sett befinner Mailand videregående skole seg i skjæringspunktet mellom bygd og by og natur og kultur. Dette skjæringspunktet finner en igjen i noe av kunsten ved skolen.

Læringsarbeidet

Utgangspunktet for læringsarbeidet har vært at et så flott skolebygg gir de optimale fysiske forholdene for læring. Læring og læringstrykk har dermed blitt satt i fokus. Lærerne er organisert i fagteam, og timeplanen har parallelle timer som et bærende prinsipp. Denne organiseringen åpner for at lærerne kan utnytte sine sterke sider, samtidig som det gir anledning til variasjon i gruppesammensetning og læringsmetoder. Resultat er en tettere oppfølging av elevene og større muligheter for differensiert og variert undervisning.

Slik skolebygget framstår, har det alle muligheter i seg til å  bidra til at elevene får den faglige opplæring Kunnskapsløftet vektlegger og som samfunnet ønsker, samtidig som de grunnleggende verdiene i den generelle læreplanen ivaretas.