Skolens utvalg

Mailand videregående skole har ulike råd og utvalg der også elevene er representert. Utvalgene består av personer fra ulike nivåer; ledelsen, lærerne, elevene og andre ansatte. I utvalgene behandles saker som har med skoledriften å gjøre.

Skoleutvalget (SU) er skolens øverste organ og kan uttale seg i alle saker som omhandler skolen. Skoleutvalget består av to politikere, to fra ledelsen, to representanter fra de ansatte og to elevrepresentanter.

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet for skolemiljøet.

Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver er primært knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte og for elevers skolemiljø. Elevene har to representanter i utvalget.

Drøftingsmøtet er et utvalg for samhandling mellom de ansattes tillitsvalgte og skolens ledelse.