Lesson Study - utvikling av undervisningen på Mailand med inspirasjon fra Japan og USA

Lærerne på Mailand har siden januar 2014 gjennomført fire runder med Lesson Study (LS). LS er en metode som oppstod i Japan der lærere forsker på undervisning de har laget i fellesskap. LS er også utbredt som metode i USA. I Lærerløftet fra Kunnskapsdepartementet nevnes LS som en metode for «systematisk læringsarbeid i et kollegium».

Utvikling i lærergruppa

Mailand VGS er opptatt av at lærerne skal utvikle seg som lærere, men også at lærerteamene skal utvikle sin evne til å lage god undervisning sammen. Lærerløftet understreker også dette:

Gode enkeltlærere er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for å skape en god skole. Regjeringen vil bidra til at alle skoler er lærende organisasjoner der kollegaene i fellesskap og i samarbeid mestrer utfordringer, evaluerer egen praksis og endrer og videreutvikler opplæringen når det er nødvendig (Lærerløftet, s. 30).

Hva består Lesson Study av?

  1. Et lærerteam lager forskningsspørsmål eller en problemstilling man vil forske på i en undervisningsøkt.
  2. Felles planlegging av en undervisningstime på teamet. Hva tror vi at elevene vil lære i denne timen?
  3. En lærer på teamet gjennomfører undervisningen, de andre på teamet observerer. Ta gjerne inn elevenes respons på timen og hva de lærte av undervisningsopplegget.
  4. Refleksjon rundt gjennomføringen, lage endringer på timen utfra observasjonene, gjennomføringen og elevenes respons
  5. Ny gjennomføring av timen i en annen klasse med observasjon (som punkt 3).
  6. Refleksjon etter timen, konkludere om hva lærerteamet har lært om undervisningsopplegg med elevenes læring i fokus.
  7. Dele erfaringene med avdelingen og/eller alle lærere på skolen. 

Skolen har fått veiledning av Anne Kristin Dahl fra ILS på UiO til å sette i gang med LS som metode og Dahl har gitt veiledning og faglig påfyll til det pedagogiske personalet underveis. Mailand VGS er en Universitetsskole og har fått Såkornmidler fra UiO for å videreutvikle bruken av LS. Skolen ønsker å finne mer ut av hvordan bruken av LS påvirker lærernes pedagogiske arbeid i fagteamene og hvordan LS indirekte er med på å gi elevene en enda bedre undervisning. I Akershus er Mailand den skolen som har brukt LS som metode mest systematisk. Noen skoler har prøvd ut metoden på noen fagteam, men hvis man ønsker en kollektiv utvikling på en skole, er det viktig at alle lærerne på skolen tar del i utviklingsmetoden.

Lærernes umiddelbare tilbakemeldinger etter at skolen har begynt med LS er at det er fint at det blir satt av tid til å utvikle egen undervisning i møtetiden. Fagteamene får tid til å diskutere hypoteser for elevenes læring og begrunne de pedagogiske valgene de tar. En skolehverdag er hektisk for alle og lærerne får gjennom LS anledning til å fordype seg i undervisningen og elevenes læring. Vi har erfart på Mailand at felles tid til planlegging og diskusjon er avgjørende for å drive med utviklingsarbeid på skolen!  

Hvis du vil lære mer om Lesson Study som metode, kan du lese Lesson Study i utdanning og praksis av Elaine Munthe, Nina Helgevold og Rayond Bjuland (2015).           

 

    授業 (jugyou) = live instruction,     lessons, lesson   

    研究 (kenkyuu) = research,     investigation, study   

    Jugyou kenkyuu     = Lesson study = timeforskning 

Skrevet av: Birgitte Mydske Egner, lærer på Mailand VGS og veiledningsspesialist i Akershus fylke