Mailand - Universitetsskole

Universitetsskoleprosjektet er et samarbeid mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og 20 ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. Prosjektet har som mål å videreutvikle lærerutdanningen, skape gode modeller for lærerstudentenes praksis og øke forsknings- og utviklingsarbeid i skolene.

Hva er Universitetsskoleprosjektet?

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) samarbeider med universitetsskolene om en rekke prosjekter basert på de tre samarbeidsprinsippene i intensjonsavtalen partene imellom.

  • Utvikling av lærerutdanningen
  • Forsknings- og utviklingsarbeid i skolene
  • Utvikling av lærerstudentenes praksis

Formål

Universitetsskolene er sentrum for å utvikle gode praksisarenaer for lærerstudenter i skolen og et utviklingsfelt for å skape bedre kunnskaps- og erfaringsflyt mellom skole og universitet. Vi vil utforske modeller for kommunikasjon og samhandling om lærerutdanning og for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) mellom skole og universitet hvor studenter, praksislærere og universitetslærere alle er bidragsytere.

Forpliktende samarbeid

Universitetsskoler er partnerskoler som har inngått et forpliktende samarbeid med universitetet om FoU-arbeid og gjensidig kompetanseutvikling. Universitetsskolene skal ta i mot lektorstudenter i praksis i alle deler av utdanningen, samt være åpne for at de utfører små forskningsprosjekter og være medveiledere på masteroppgaver.
Skolene vil få tilbud om kompetansehevende kurs, fagdager og veilederutdanning.

Les mer om universitetsskole her