Tilrettelagt opplæring

Mailand videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring i mindre grupper.

Vi har følgende utdanningsprogram ved avdelingen for tilrettelagt opplæring (TO):

  1. Service og samferdsel
  2. Helse- og oppvekstfag
  3. Studiespesialisering                                        

Organisering av avdelingen

Skoleåret 2017-2018 består avdelingen av to team. Personalet har variert kompetanse og erfaring. Avdelingen samarbeider tett med foreldre, fysioterapeuter/ergoterapeuter i hjemkommunen, avlastningsboliger, habiliteringstjenesten, PPT, ulike kompetansesenter og andre samarbeidspartnere.

Skolen og avdelingen

Skolen generelt og avdelingen spesielt er godt tilrettelagt for rullestolbrukere og elever med andre funksjonshemninger. Avdelingen har blant annet eget kjøkken, aktivitetsrom, 2 sanserom, musikkrom og undervisningsrom med SmartBoard. Skolen har kantine og bibliotek. I tillegg har vi tilgang til idrettshall og svømmebasseng.

Skolen ligger sentralt i Lørenskog. Det er mange muligheter i området rundt skolen. Tilrettelagt avdelingen har direkte tilgang til Rådhusparken og Langvannet. Lørenskog hus med blant annet bibliotek og kinosal ligger i gangavstand. Metrosenteret med diverse butikker er også lett tilgjengelig og brukes for eksempel til handletrening.

Formålet med opplæringen

I likhet med all opplæring på Mailand vgs. er målet at elevene skal nå lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Formålet med opplæringen er å gi elevene et best mulig utgangspunkt til å møte voksenlivet. Dette gjelder både fysisk, kognitivt og sosialt uavhengig av om målet for opplæringen er deltakelse i et dag- eller aktivitetstilbud i kommunal regi eller deltakelse i arbeidslivet.

Vi legger vekt på læring gjennom opplevelser, sansestimulering, selvstendighetstrening, trening av sosiale ferdigheter samt praktisk og teoretisk opplæring i forskjellige fag.

Tilrettelegging av undervisning og individuell opplæringsplan

Alle elevene ved tilrettelagt avdeling har individuelle opplæringsplaner (IOP). Elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og enkeltvedtak om rett til spesialundervisning er styrende for innholdet i opplæringen. For de elevene det er aktuelt for tas deler av ordinære læreplaner med i IOPen. Det kan også legges til rette for å ta enkeltfag sammen med andre grupper på skolen. Foresatte og elever tas tidlig med i arbeidet med å utarbeide en plan for opplæringen.

Aktiviteter og fag

Skolen har dette året blant annet følgende tilbud til elevene:

Morgensamling, basisfag på forskjellige nivåer, musikkterapi, mat og helse, ADL-trening (selvhjelpsferdigheter), kroppsøving, svømming og kunst og håndverk.

Hvilke aktiviteter en elev er med på styres av den enkeltes IOP og hvilke opplæringsmål det til en hver tid jobbes med. Det utarbeides en individuell timeplan som inneholder både individuell tid sammen med personalet og gruppetimer/parallellagte timer. Vi jobber for at elevene skal få utvikle seg i sitt eget tempo samtidig som de opplever læringsfellskap med andre.

Aktiviteter som er felles for hele avdelingen er for eksempel juleverksted, høsttakkefest, påskeverksted og karneval. En del av disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med klasser fra Helse- og oppvekstfag. I tillegg setter avdelingen opp en juleforestilling og en litt mindre sommerforestilling.

Åpen ettermiddag og skolebesøk

Vi arrangerer en åpen ettermiddag i oktober/november. Skoleåret 2018/2019 er denne onsdag 31. oktober kl. 14.40-16.00. Programmet består av informasjon fra avdelingsleder, en omvisning på avdelingen og presentasjon av viktige fagområder. Elever, foresatte, kontaktlærere og andre det kan være aktuelt for er hjertelig velkomne. I etterkant er det mulig å avtale individuelle skolebesøk hvis det fortsatt skulle være behov for det. Påmelding til åpen ettermiddag eller spørsmål rettes til Tanja Thorstad på telefon 67 91 14 64 eller mail tanja.thorstad@mailand.vgs.no